ALG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P B 2C
Ondernemingsgegevens
Erwin De Cort
Computer Arts
Orsmaalstraat 12b, 3440 Helen-Bos
printing@driedimensioneel.com
0498430498
BE0880951723

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Computer Arts, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te
Orsmaaltstraat 12b, 3440 Helen-Bos, BTW BE 0880951723, biedt haar klanten de mogelijkheid om
de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke
bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het
plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Computer Arts moet de Klant deze Voorwaarden
uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Erwin De
Cort aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de
Klant te dragen taksen of belastingen. Indien maatwerk, dan wordt er voor werkuren een tarief op
uurbasis aangerekend. Eventuele meerkosten worden op voorhand besproken, of een tarief wordt
afgesproken. Modellen die geprint worden, worden berekend op basis van het aantal geprinte cm³,
met een maximale afwijking van 3%.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld. Voor normale leveringen, een netto gewicht < 1 kg, wordt 18€ vervoerskosten
aangerekend. U kan er ook voor kiezen om te komen ophalen, in dit geval worden geen
vervoerskosten aangerekend. Express leveringen en/of leveringen waarvan het netto gewicht >1kg
wordt de prijs berekend alvorens we over gaan tot verzending.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden Computer Arts niet. Computer Arts is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Computer Arts is in geen
geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn
of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Computer Arts. Computer Arts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of
onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Online aankopen kunnen:
• Via een produkt in de webshop gebeuren.
o De klant selecteert het produkt, eventueel grootte & kleur
o Computer Arts zal nagaan indien het product beschikbaar is of geproduceerd dient
te worden
o De klant wordt op de hoogte gebracht van de levertijd
o Na bevestiging van de klant is er een overeenkomst tot aankoop/verkoop.
• Maatwerk zijn, oa. via het contactformulier
o Computer Arts vraagt de nodige informatie om een offerte op te maken
o Mits de klant akkoord gaat van de offerte via mail of telefonisch zal het maatwerk
starten.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via paypal, de kosten zijn 4% op het aankoopbedrag
• via overschrijving op rekeningnummer BE57736022433235
• contant, enkel bij ophaling
Computer Arts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van
de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. In het kader van de regels van de
koop op afstand zal Computer Arts bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit
niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan
ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat
geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
De levering gebeurt door de Delivery Service naar keuze van Computer Arts.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan
sales@computerarts.be
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het
risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant
de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de leverancier was
geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Erwin De Cort.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Erwin De Cort te
wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij Computer Arts.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 10 kalenderdagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 10 kalenderdagen na de van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Computer Arts, Orsmaalstraat 12b – 3440
Helen-bos, 0498430498, sales@computerarts.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te
herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor
herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening
van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 10 kalenderdagen na de
dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Computer Arts heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Computer Arts, Orsmaalstraat 12b – 3440 Helen-
Bos. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 10 kalenderdagen is
verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De
kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 50 EUR.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking,
met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product
op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Computer Arts zich het recht voor om
de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van
de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Teruggestuurde artikelen mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering
is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden
gebracht.
Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de
herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat
hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken
met de volledige uitvoering van de overeenkomst.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Computer Arts alle tot op dat moment van de Klant
ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen
maximum 14 kalenderdagen nadat Computer Arts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de
Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Computer Arts wachten
met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft
aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering
dan de door Computer Arts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Erwin De Cort betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd;
in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.
• de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop Computer Arts geen invloed heeft en die zich
binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor
een specifieke persoon bestemd zijn; bijvoorbeeld maatwerk.
• de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om
redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is
verbroken;
• de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;
• overeenkomsten waarbij de Klant de zaakvoerder van Computer Arts specifiek verzocht heeft
hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
• de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
• overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
• de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot
vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering
is voorzien;
• de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft
erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie
geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze
rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
contact op te nemen via info@computerarts.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan
Computer Arts, Orsmaalstraat 12b – 3440 Helen-Bos.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Computer Arts zo snel mogelijk inlichten. In ieder
geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te
worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Indien klachten van de afnemer door Computer Arts gegrond worden bevonden, zal Computer Arts
naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke
regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van
Computer Arts en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het
factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Computer Arts) tot het maximale in
het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Computer Arts gedekte
bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Computer Arts voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook,
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs
door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Computer Arts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498430498, via email op info@computerarts.be, via URL op https://help.computerarts.be/ of per post op het
volgende adres Orsmaalstraat 12b – 3440 Helen-Bos. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht
worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de eenmanszaak Erwin De Cort
beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie
van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het nietbetaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro
per factuur.
Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur,
wordt deze geacht door de klant aanvaard te zijn.
Onverminderd het voorgaande behoudt de eenmanszaak Erwin De Cort zich het recht voor de niet
(volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Computer Arts respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende
doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling,
versturen van nieuwsbrieven, reclame -en/of marketingdoeleinden.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en
ondertekende aanvraag aan Computer Arts, Orsmaalstraat 12b – 3440 Helen-Bos,
sales@computerarts.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.
Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent
zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Computer
Arts, Orsmaalstraat 12b – 3440 Helen-Bos, sales@computerarts.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren
of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het
gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de websitebeheerder heeft
dus geen toegang tot uw paswoord.
Computer Arts houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke
pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op
info@computerarts.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw
computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies
kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die
tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de
vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de
gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,
bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics.
Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren
via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder
surfen op de website echter niet verhindert].
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-
functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Computer Arts om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien
worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Computer Arts. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Computer Arts gelden slechts bij
benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.

Artikel 16: Overmacht
Computer Arts is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden
nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer
en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Computer Arts alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken
in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Computer Arts behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te
schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
In geen geval is Computer Arts gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Computer Arts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
Computer Arts kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden of enige aansprakelijkheid
aanvaarden voor welke schade dan ook die ontstaat of ontstaan is, wanneer dan ook, door verkeerd
gebruik van de apparaten en producten en evenmin door gebrekkig of verkeerd gebruik van de
door de apparaten gecreëerde of samengestelde producten. Computer Arts kan evenmin
aansprakelijk gesteld worden voor een gebrekkig, niet of onvoldoende functioneren van een door
de afnemer zelf met de apparaten gecreëerd product of onderdeel, welk dan ook.
Computer Arts is evenmin aansprakelijk voor het niet naleven van de regelgeving, met inbegrip van
de veiligheid en het gebruik van de juiste materialen.
Bij het niet naleven van het correct gebruik, correcte installatie en plaatsing, onderhoud en het
herstellen op eigen initiatief vervalt de garantie van het toestel.

Artikel 18: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
Computer Arts past de best-practices toe van het Reglement van het UNIZO e-commerce label. Een
kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via
https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.
Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

BI J L A G E 1 : MO D E L F O R M U L I E R V O O R H E R R O E P I N G
Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
herroepen.
Aan Erwin De Cort – Computer Arts, Orsmaalstraat 12b – 3440 Helen-Bos, printing@driedimensioneel.com:
Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :
10
Handtekening van consument(en):
Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.